Sukuseuran säännöt

Lehmosten Sukuseura r.y. :n säännöt

Lehmosten Sukuseura r.y. :n säännöt

Kotipaikka Hankasalmi, Rek. nro 136.543, ensirek.pvm 29.12.1982, muutoksen pvm 12.6.2014

Yhdistyksen nimi on Lehmosten Sukuseura r.y., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä sukuseura ja jonka kotipaikka on Hankasalmen kunta.

Sukuseuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

– järjestämällä kokouksia, joissa suvun jäsenet voivat tutustua toisiinsa,

– kokoamalla, luetteloimalla ja tarpeen mukaan yhtenä kokonaisuutena säilyttämällä suvun vaiheita koskevia asiakirjoja, kirjeitä, kirjoituksia, kuvia, valokuvia, leikekokoelmia ja muita painotuotteita,

– kokoamalla, luetteloimalla ja omissa tai julkisissa kokoelmissa säilyttämällä sukuun kuuluvia muistoesineitä,

– avustamalla käytettävissä olevin rahavaroin tai toisin tavoin seuran jäseniä, jolloin poikkeustapauksissa avustus voidaan antaa myös sukuseuraan kuulumattomille suvun jäsenille.

Sukuseura voi opintojen ja tutkimustyön tukemiseksi tai muuta avustustoimintaa varten samoin kuin sukumuistomerkkien ja kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia.

Sukuseuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy sukuseuran tarkoituksen ja säännöt.

 

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoitettava siitä seuran sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti sukuseuran kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa liittymisen yhteydessä ainaisjäsenmaksu, jonka suuruuden varsinainen sukukokous vahvistaa.  Sukuseuran jäsenistä on sukuneuvoston pidettävä erityistä luetteloa.

Sukuseuran hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Sen toimikausi kestää siksi kunnes uusi sukuneuvosto on valittu.

Sukuneuvostoon kuuluu viisitoista jäsentä, joiden tulee käsittää kaikki sukuhaarat ja joista sukukokous valitsee puheenjohtajan neuvoston toimikauden ajaksi. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään kolmeksi perättäiseksi toimikaudeksi.

Muut toimihenkilöt sukuneuvosto valitsee keskuudestaan. Samalle henkilölle voidaan uskoa useampiakin toimia.

Sukuneuvosto voi asettaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sopivaksi katsomansa määrän asiantuntijoita ja jäseniä työryhmiin.

Sukuneuvosto ja sen työvaliokunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja ovat päätösvaltaisia, kun yli puolet niiden jäsenistä, niihin luettuna myös läsnä oleva puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ovat saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisin äänten enemmistöin ja niistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu sukuseuran jäsen.

Sukuseuran nimen taloudellisissa sitoumuksissa kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi heistä yhdessä sukuneuvoston sihteerin kanssa. Muuten kirjoittaa sukuseuran nimen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavaa sääntömääräistä sukukokousta edeltävän toukokuun kuluessa. Toiminnantarkastajien lausunto on jätettävä viimeistään seuraavan kesäkuun kuluessa sukuneuvostolle.

10§

Sukuseuran vuosikokous eli varsinainen sukukokous pidetään sukuneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana huhti-syyskuun kuluessa joka kolmas vuosi, ja siitä on ilmoitettava sukuseuran jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kirjeellä, sanomalehti-ilmoituksella, sähköpostitse, ilmoituksella yhdistyksen kotisivuilla tai tekstiviestitse.  Muihin sukukokouksiin kutsutaan sukuseuran jäsenet sukuneuvoston toimesta samoin edellä mainitulla tavalla vähintään kaksi viikkoa ennen ilmoitettua kokouksen ajankohtaa.

Varsinaiseen sukukokoukseen voidaan osallistua sukuneuvoston tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11§

Varsinaisen sukukokouksen avaa sukuneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen on tällöin todettava, onko sukuseura sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsuttu sekä huolehdittava siitä, että kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä sekä, ellei kokous itse halua toimittaa pöytäkirjan tarkistusta, kaksi pöytäkirjantarkistajaa.

Varsinaisessa sukukokouksessa on käsiteltävä seuraavat viralliset asiat

  1. Sukuneuvoston kertomus sukuseuran toiminnasta.
  2. Sukuseuran tilit varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta ja toiminnantarkastajien lausunnot.
  3. Kuluneen toimikauden tilinpäätösten vahvistaminen ja päätöksenteko tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja sukuseuran toimihenkilöille.
  4. Ainaisjäsenmaksun vahvistaminen alkavaa toimikautta varten.
  5. Alkavaa toimikautta varten valittavien sukuneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten, kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaalit.

Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä seuran tarkoitusperiin.

12§

Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä, joka on maksanut ainaisjäsenmaksunsa yhtäläinen äänioikeus. Äänestys on avoin, ellei avoimessa äänestyksessä, joka toimitetaan seisomaan nousemalla, käden nostolla taikka muulla kokouksen puheenjohtajan määräämällä tavalla, ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä. Jos äänet menevät tasan, se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla.

13§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

14§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.